מידע לבוחר: שאלות ותשובות

  1. הודעה לבוחר
  2. הזדהות ומסמך הזדהות
  3. הצבעת מוגבלים בניידות
  4. פנקס בוחרים

הודעה לבוחר - שאלות ותשובות

מה היא הודעה לבוחר? הודעה לבוחר נשלחת מטעם שר הפנים לכל בעלי זכות הבחירה בישראל, ועליה מופיעים שמכם ומענכם, מועד יום הבחירות ופרטי הקלפי להצבעה, כתובתה ומיקומה. כמו כן, יצוין האם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות. מתי נשלחת ההודעה לבוחר? ההודעה נשלחת לכל בעלי זכות הבחירה בישראל לא יאוחר מהיום ה-21 שלפני יום הבחירות. לאיזו כתובת נשלחת ההודעה? הודעה לבוחר נשלחת לכתובת המעודכנת בפנקס הבוחרים. האם יש צורך להגיע לקלפי עם ההודעה לבוחר? הצגת ההודעה איננה הכרחית לצורך הצבעה, אך רצוי להביאה על מנת לסייע לוועדת הקלפי באיתור שמכם. בקלפי יש להזדהות באמצעות תעודת זהות או דרכון ישראלי או רישיון נהיגה. חזור למעלה

הזדהות - שאלות ותשובות

איזה מסמך הזדהות יש להביא לקלפי כדי להצביע? כאשר מגיעים לקלפי יש להזדהות בפני מזכיר ועדת הקלפי באמצעות אחד ממסמכי הזיהוי הבאים:
  • תעודת זהות של הבוחר, שהוצאה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, הנושאת תמונה. ספח בלבד של תעודת הזהות אינו מהווה תעודת זהות ואין חובה לבוא עימו.
  • דרכון ישראלי תקף של הבוחר, הכולל את תמונת בעל הדרכון.
  • רישיון נהיגה ישראלי תקף של הבוחר, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה.
מה בודקת ועדת הקלפי במסמך ההזדהות? מזכיר ועדת הקלפי, בודק האם התצלום בתעודת הזהות/הדרכון/רישיון הנהיגה - בתוקף. בנוסף, בתעודות זהות ישנות בודקים אם קיים הדף בו רשום שם הבוחר, ואם יש בו תצלומו של הבוחר. אם הכול כשורה, יזהה מזכיר הקלפי את השם ברשימת הבוחרים, והליך ההצבעה יתחיל. מתי נשללת מבוחר הזכות להצביע בבחירות? זכות הבחירה נשללת מבוחר המציג בפני וועדת הקלפי תעודת זהות שהונפקה בעבר הרחוק וחסר בה הדף עליו רשום שם הבוחר או חסרה תמונתו. מה עושות נשים מוסלמיות או דרוזיות, שאינן מציגות תצלום בתעודת הזהות שלהן, מסיבות דתיות? נשים מוסלמיות או דרוזיות יורשו להצביע, אם במקום בו צריך להופיע תצלומן בתעודת הזהות, הוטבעה חותמת "בהיתר שר הפנים". חזור למעלה

הצבעת מוגבלים בניידות - שאלות ותשובות

מה הן קלפיות נגישות למוגבלים בניידות ומי יכול להצביע בהן? קלפיות אלה מיועדות לאנשים שמצבם הגופני אינו מאפשר הגעה לקלפי רגילה והצבעה בה, והם זקוקים לסידורי הגעה מותאמים לצרכיהם. בוחרים אלה רשאים להצביע בכל קלפי ביישוב בו הם גרים, המוגדרת כקלפי נגישה למוגבלים בניידות, דהיינו קלפי שיש בה ואליה סידורי גישה והצבעה לאנשים המוגבלים בניידות. האם בכל ישוב מוקמת קלפי מתאימה לאנשים המוגבלים בניידות? כל רשות מקומית מחויבת שיהיה בה לפחות קלפי אחת שיש בה ואליה סידורי גישה והצבעה לאנשים המוגבלים בניידות. ביישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20 - יהיו לפחות שתי קלפיות נגישות לציבור זה. אני אדם המוגבל בניידות, כיצד אדע איזו קלפי נגישה לי והיכן עליי להצביע? בהודעה לבוחר, הנשלחת לכל בעלי זכות הבחירה, יופיע מידע בנוגע לקלפי המיועדת להצבעה והאם היא נגישה לאנשים המוגבלים בניידות. בכל מקרה, כל אדם, המוגבל בניידות, רשאי להצביע בכל קלפי המוגדרת כקלפי נגישה למוגבלים בניידות.
על מנת לוודא האם הקלפי המיועדת להצבעה מתאימה לאנשים המוגבלים בניידות, או היכן בקרבת מקום המגורים מצויה קלפי כזו ומה לעשות כדי להצביע בה ביום הבחירות, ניתן לפנות - בכתב או בטלפון, למרכזי המידע.
האם תהליך הצבעתו של אדם המוגבל בניידות שונה מדרך הצבעתם של כלל ציבור הבוחרים? על מנת להצביע , אדם המוגבל בניידות מגיע לקלפי מותאמת. תהליך ההצבעה זהה לזה של כל ציבור הבוחרים, פרט לכך שהצבעת הבוחרים המוגבלים בניידות נעשית בדרך של "מעטפות כפולות". הצבעה בדרך של "מעטפות כפולות" מבטיחה שמירה על ניהול תקין ומסודר של רישום הבוחרים. מאחר ורבים מהמוגבלים בניידות אינם מצביעים בקלפי בה הם רשומים בפנקס הבוחרים, אלא בקלפי המתאימה לצרכיהם, יש לנקוט בשיטה זאת. חזור למעלה

פנקס בוחרים - שאלות ותשובות

מה זה פנקס בוחרים? פנקס בוחרים הוא רשימה המכילה את שמות כל בעלי זכות הבחירה במדינת ישראל. אדם ששמו אינו מופיע בפנקס הבוחרים איננו רשאי להצביע בבחירות לכנסת. עברתי דירה ואני מעוניין להצביע במקום מושבי החדש, מהו המועד האחרון בו עליי לעדכן את כתובתי בפנקס הבוחרים? על מנת להצביע לכנסת ה-20 יש להיות רשום עד 54 יום לפני הבחירות, בפנקס הבוחרים (22.1.2015).
הזכות לבחור ניתנת לכל אזרח ישראלי, בן 18 שנה ביום הבחירות.
אני בן 17 ועשרה חודשים, במועד הבחירות ימלאו לי 18, האם אני רשאי להצביע ? היום הקובע לעניין זכות ההצבעה הוא יום הבחירות. אם ביום הבחירות ימלאו לבוחר 18 שנים, אזי הוא רשאי להצביע. כיצד אני מברר אם אני רשום בפנקס הבוחרים? אם ברצונכם לוודא שהנכם מופיעים בפנקס הבוחרים והיכן אתם מצביעים תוכלו לפנות לאתר gov.il ולברר
מתי מתבצעת ה"שליפה" של פנקס הבוחרים? ה"שליפה" הראשונה של הפנקס התבצעה כ- 99 יום לפני הבחירות, "שליפתו" השנייה והקובעת של פנקס הבוחרים מתקיימת כ-54 יום לפני הבחירות. חזור למעלה